ഗപ്പികൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് || Homemade guppy food – veg ingredients | DIY Foodഎങ്ങിനെയാണ് ഗപ്പികൾക്ക് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വിശദായമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു.
How to make a vegetarian homemade food for guppy?

#homemadeguppyfood
homemade guppy food in Malayalam; homemade guppy food recipe; best homemade guppy food Malayalam; best homemade guppy food; simple homemade guppy food; guppy fry food homemade Malayalam; guppy baby food homemade; easy homemade guppy food Malayalam; fish food flakes homemade; homemade flakes; moringa leaves as fish food; carrot feeding fish; garlic as fish food; peas feeding fish

Disclaimer: Pets n Fins channel is neither involved in any pet trade nor supporting any kind of animal selling. The animals shown in the videos belongs to the video creator or his friends and colleagues. This channel never supports or promote any type of cruelty on animals.
The views and opinions on pet/fish – keeping, breeding, feeding, treatment if shown in this video are just learned from references and through experience of the video creator. The views and opinions are shared here with an aim of informational purposes only, and are neither explained as a conclusion nor as a treatment advise or as a substitute for proficient Veterinary opinion and treatment. In case of any fish disease, please visit a nearby Veterinarian or expert to address your requirements or concerns or for treatment. PETS N FINS CHANNEL OR THE VIDEO CREATOR WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE OR SHALL NOT BE HELD LIABLE IN ANY WAY FOR IMITATING/PRACTICING ANY VISUALS DISPLAYED IN THIS VIDEO.

Pets n Fins

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send message via your Messenger App